Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na wykonanie Remontu podłóg i ścian w pomieszczeniach: sali zajęć kreatywnych i biurze kierownika oraz remontu ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki w  Środowiskowym Domu Samopomocy  w Lubawie”

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie zaprasza do składania ofert na wykonanie Remontu podłóg i ścian w pomieszczeniach: sali zajęć kreatywnych i biurze kierownika oraz remontu ogrodzenia, bramy wjazdowej i bramki w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubawie” do dnia 11.09.2015 roku do godz. 13.00 w siedzibie ŚDS w Lubawie, ul. Kupnera 18. Otwarcie ofert odbędzie się 14.09.2015 roku o godz. 12.00.

  1. W skład zamówienia wchodzi zakres robót przewidzianych do wykonania w załączonym przedmiarze robót.

  2. Termin realizacji zadania przewidziano do 30.11.2015 roku.

  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części robót ze względu na ograniczone środki finansowe.

  4. Załączony przedmiar robót jest pomocniczy, Wykonawca zobowiązany jest do oględzin placu budowy i przygotowania rzetelnej wyceny we własnym zakresie.

  5. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena- wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

  6. Cena określona w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową i nie podlega podwyższeniu, chociażby w czasie wykonania umowy zmienił się koszt robót. Cena musi zawierać koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Z poważaniem

  Kierownik Środowiskowego

Domu Samopomocy w Lubawie

Krystyna Treder

 Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone