O nas

O nas

    Z dniem 01.01.2013 r. Uchwałą Rady Miasta Lubawa z dnia 31.10.2012r. wyodrębniono Środowiskowy Dom Samopomocy ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie i utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie.
    Dom jest prowadzony jako zadanie zlecone Gminie Miejskiej Lubawa i realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego.
    Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie jest placówką zapewniającą dzienny pobyt dla 32 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i obejmuje opieką osoby z terenu miasta i gminy Lubawa, skierowane do Domu decyzją Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie.
    Działalność Domu ukierunkowana jest na zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji ze społecznością lokalną.
    Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 


Cele i zadania Domu

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
    Cele i zadania Domu realizowane są poprzez działania zespołu wspierająco-aktywizującego, który świadczy usługi na rzecz uczestników Domu, w szczególności:
a. trening funkcjonowania w życiu codziennym;
b. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
c. trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
d. poradnictwo psychologiczne;
e. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
f. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
g. niezbędna opieka;
h. terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
i. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.


Podstawy prawne

    Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
• Uchwały Nr XIX/203/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 31 października 2012 r.
• Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie.
• Innych przepisów z dziedziny pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz przepisów dotyczących samorządów lokalnych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

 


© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone